Fosforietenmijn

Twentse Courant
31 augustus 1918
31-08-1918Fosforiet-ontginning te Ootmarsum.Op verschillende plaatsen te Ootmarsum

is men bezig met het delven en verzamelen

van 'fosforiet. Op de Oostelijke en Zuidelijke

helling van den Kuipersberg worden de la-

gen gevonden op ongeveer twee à drie meter

diepte. Op nog een acht- à tiental plaatsen

meer zijn dagelijks een honderdtal arbeiders

aan het werk in de steengroeven.

Een gedeelte der fosforieten gaat per trein

naar Zwolle, om. daar gemalen te worden,

een ander naar Groenlo via Oldenz&al.

Een combinatie van de heeren Schulten

en Haarhuis te Ootmarsum en de firma van

Viisteren en Schoemaker te Deventer zullen

in éerstgenoemde plaats fosforietwerken

oprichten. Wij kunnen mededelen, dat

door genoemde combinatie voor fabriekster-

rein is aangekocht een perceel tuingrond,

gelegen aan de Oidenzaalsche straat, eigen-

dom van den heer J. van Herreveld, burge-

meester aldaar.

Binnen zeer korten tijd zal een aanvang

gemaakt worden met het bewerken van

fosforiet tot kunstmest.Naar we met zekerheid vernemen – zal door de heeren H. Haarhuis en F. J. A Schulten alhier in combinatie met een ) groot industrieel, die tot heden in ,aanverwante branches werkzaam was, binrinen zeer korten tijd hier ter plaatse een ) fabriek warden opgericht tot het bewerken van fosforiet tn. tot deugdelijken kunstmest; Voor de landbouwers in deze streken is het van het grootste belang • hunne losforieten aan deze fabriek te verkoopen, opdat zij in staat zijn in hun onmiddellijke omgeving te kunnen betrekken en zal daardoor voorkomen worden, dat de fosforieten naar. elders gaan en hier, waar de grondstof gevonden – wordt, eventueel nog gebrek aan kunstmest zoude zijn.